Supervize

Supervize je systematická odborná pomoc při řešení profesionálních problémů jednotlivce, týmu, organizace v neohrožující atmosféře. Je zprostředkováním nezatíženého náhledu na vlastní práci.

Supervize je podpora zaměřená na rozvoj pracovníka či pracovního týmu, který ve své profesní roli pracuje pro druhé lidi (sociální pracovník, zdravotník, terapeut, učitel …)

Supervize je prostor umožňující nadhled nad tím co a jak děláme, prostor pro bezpečné rozhlédnutí se a podporu změn. Nabízí jiný úhel pohledu a emoční podporu. Umožňuje reflexi profesního konání ve vztahu k sobě, klientům a kolegům. V oblasti pomáhajících profesí je to nedílná součást péče o sebe.

Supervize není kontrola, základními principy supervize je důraz na partnerský (kolegiální) vztah, respektování zakázky supervidovaného, snaha o bezpečí a vzájemnou důvěru (supervizor není v mocenské pozici a je vázán etickým kodexem zaručujícím mimo jiné důvěrnost informací).

Jedním ze základních úkolů supervize je prevence rizik souvisejících s pomáhající rolí a snaha o zvyšování profesionální kompetence v pracovních situacích.
Důraz se přitom klade jak na emocionální rozvoj, tak na porozumění organizačním strukturám, na tvořivé myšlení, vědomí hranic a rozvoj nových perspektiv v profesním životě.